bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Regulamin

REGULAMIN GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

W KOBYLANCE

I. Regulamin wypożyczalni

1.Prawo korzystania

Z wypożyczalni mogą korzystać wszyscy mieszkańcy gminy Kobylanka.
Korzystanie z wypożyczalni jest bezpłatne.
Przy zapisie zgłaszający powinien:
a) okazać dowód osobisty lub legitymację szkolną

b) wypełnić kartę zapisu i zobowiązać się podpisem do przestrzegania Regulaminu

Za niepełnoletniego czytelnika odpowiadają rodzice lub opiekunowie prawni.
Czytelnik zobowiązany jest informować Bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania lub szkoły.
2. Wypożyczanie

Wypożyczać można jednorazowo 5 woluminów na okres nie dłuższy niż jeden miesiąc.
Bibliotekarz może przesunąć termin zwrotu wypożyczonej książki, jeśli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników.
3. Poszanowanie i zabezpieczanie książek

Czytelnik jest obowiązany do poszanowania książek będących własnością społeczną i dobrem kultury narodowej, powinien też zwrócić uwagę na stan książki przed wypożyczeniem .

Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.

Za szkody wynikłe z niezwrócenia, uszkodzenia lub zniszczenia książki odpowiada czytelnik.

W przypadku zgubienia lub uszkodzenia książki czytelnik zobowiązany jest:

a) zwrócić ten sam tytuł książki lub dostarczyć inną książkę nie mniejszej wartości , przydatną dla Biblioteki,

b) uiścić opłatę , której wysokość ustalana jest na podstawie dwukrotnej średniej ceny książki z roku poprzedniego.

W przypadku gdy cena książki niezwróconej, zniszczonej lub uszkodzonej przekracza tę wysokość, pobiera się jej cenę inwentarzową.
4. Przetrzymywanie książek

Za przetrzymywanie książek ponad termin, Biblioteka pobiera opłaty w wysokości 1 PLN od woluminu za każdy miesiąc zaczynający się po terminie zwrotu.
Czytelnik do którego Biblioteka wysyła upomnienie pocztą pokrywa koszty upomnienia.
Jeżeli czytelnik zwraca książki natychmiast po otrzymaniu pierwszego upomnienia , nie pobiera się od niego opłat za przetrzymanie książek. Czytelnik pokrywa jedynie koszty upomnienia.
Jeżeli czytelnik mimo upomnień wysyłanych przez Bibliotekę odmawia zwrotu lub uiszczenia należnych opłat, Biblioteka dochodzi swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa.
Skargi i wnioski czytelnicy mogą wpisywać do książki życzeń i zażaleń.Opublikował: Małgorzata Dziwińska
Publikacja dnia: 26.11.2014
Podpisał: Małgorzata Dziwińska
Dokument z dnia: 26.11.2014
Dokument oglądany razy: 508